@SreyPov's 🍅 Natural Life Journal #6 🧘🏽 (En/Thai)

in hive-120078 •  5 days ago 

9B0D0D76ED064AC8917493CEE0045415.jpeg

I am learning English, Thai and Hive-Blogging through my natural life journal. Please enjoy my blog.

@Sreypov's 🧘🏽‍♀️ Natural Life Journal 📓 #6
Date 📅 Friday, May 22nd, 2020
Location 🗺️ Paramaribo, Suriname

👩🏽‍⚕️☸️ What I Did For My Health Today 🍵🥭

วันนี้ฉันทำอะไรเพื่อสุขภาพที่ดี

1CE22BF1CBDA4212A07AAAA43F62887C.jpeg
The photo in the morning, I drink gotu kola juice

English

Hello to you all. Today I am walking in the morning with my daughters and I exercised in the evening. Everyday rain a lot here it does the natural very great.

The rain makes natural so beautiful green color. I pick pennywort or to gotu kola near my house and I made juice from it for our family health. I already drink it one weekend.

Yesterday I post about recipe make pennywort juice. I didn’t know its name in English. I learn about it in the translation Khmer to English so translation tells me it pennywort.

I don’t know it right or not right. I sign in YouTube write name pennywort it’s right. Then I post recipe make pennywort juice then have two person tell me, it name it’s Gotu Kola.

Thank they very much for tell me and I’m sorry everyone about that but not wrong. Now I know its names are two others.

ไทย

สวัสดีทุกคนนะคะ วันนี้ฉันกำลังเดินในตอนเช้ากับลูกสาวของฉันและฉันออกกำลังกายในตอนเย็น ฝนที่นี่ทุกวันมากมันเป็นธรรมชาติที่ดีมาก

ฝนทำให้เป็นธรรมชาติสี่เขียวสวยงามมาก ฉันหยิบบัวบกใกล้บ้านของฉันและฉันก็ทำน้ำผลไม้จากมัน เพื่อสุขภาพครอบครัวของพวกเรา ฉันจะดื่มบัวบกในช่วงสุดสัปดาห์หนึ่ง

เมื่อวานนี้ฉันโพสต์เกี่ยวกับสูตรทำน้ำผลไม้จากใบบัวบก ฉันไม่รู้ชื่อในภาษาอังกฤษและฉันเรียนรู้เกี่ยวกับมันในการแปลเขมรเป็นภาษาอังกฤษดังนั้นการแปลบอกฉันว่ามันคือ pennywort

ฉันไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ถูก ฉันลงเข้าใช้ YouTube เขียนชื่อ pennywort ว่าถูกต้อง แล้วก็ฉันโพสต์สูตรทำน้ำจาก pennywort แล้วก็มีสองคนบอกฉันว่าชื่อของมันคือ Gotu Kola

ฉันขอบคุณพวกเขานะคะที่บอกฉันรู้และก็ฉันขอโทษทุกคนด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ก็ไม่ผิด ตอนนี้ฉันรู้แล้วมันมีชื่อสอง

👩‍🍳🧙‍♀️ What I Did For My Family Today 🤸‍♀️👷‍♀️

วันนี้ฉันทำอะไรเพื่อครอบครัวของฉัน

95F7924FA9684F26BFEB2DCEDAB38ACE.jpeg

Gado gado Indonesia food

English

I done everything for my family. I made vegan gado gado salad for lunch today. I pick some vegetables in my landlord garden.

She grows the vegetables by herself. When I have free, I grow up tomatoes and I help my landlord grow up the other vegetables, I take water to vegetables when there not rain.

ไทย

ฉันทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวของฉัน วันนี้ฉันทำสลัดกาโดกาโดมังสวิรัติสำหรับมื้อกลางวัน ฉันหยิบผักในสวนเจ้าของบ้าน

เธอโตขึ้นเอง เมื่อฉันมีเวลาว่างฉันโตขึ้นมะเขือเทศและความช่วยเหลือเจ้าของบ้านที่เติบโตขึ้นผักอื่น ๆ ที่ฉันเอาน้ำผักเมื่อได้มีฝนตก

🌞 Today's Reflections... 💭

สะท้อนวันนี้...

0CF761D20E5942BA941963BA80B6B762.jpeg

Burger from last night

English

I want to have time go outside together some time. I really miss the world outside. I have ideas to post about vegan food recipe more.

I want to go back the Cambodia some day. I miss my Khmer family. I want to see my husband's family in the USA.

ไทย

ฉันอยากมีเวลาออกไปข้างนอกด้วยกันสักพัก ฉันคิดถึงโลกภายนอกจริงๆ ฉันมีความคิดที่จะโพสต์เกี่ยวกับสูตรอาหารมังสวิรัติเพิ่มเติม

ฉันต้องการกลับประเทศกัมพูชาสักวัน ฉันคิดถึงครอบครัวเขมรของฉัน ฉันอยากเห็นครอบครัวสามีของฉันในสหรัฐอเมริกา

🙏 THANKS FOR READING 🙏
🧘 ขอบคุณทุกคนอ่าน ☸️

📿 If you enjoyed this post, please upvote and reblog. 🕉️
🚲 หากคุณชอบโพสต์นี้โปรดอัปโหลดและรีบล็อก 🛺

Dad
@JustinParke
image.png
Mom
@SreyPov
website coming soon!!
image.png
Srey-Yuu
@KidSisters
Monkey B
@KidSisters

WE PROUDLY SUPPORT
@themarkymark   @joshman   @canadian-coconut

pinmapplefinal.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

I think I wrote it in your last post, but your food HONESTLY always look so yummy! ❤️

I'm sure your family appreciate how hard you work for them! Your family is beautiful and so are you!

Thank you very much, you are really sweet😍

Green vegetable. I like all vegetable very much my because of it is helps us to improve and strong our body health and mind. To be gate healthy life everyone need some green vegetable. That you posted

Yes, you are right! Thank you for visiting my blog and your comments 😊

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know every user has their own profile map?
And so does every post as well!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

Congratulations @sreypov! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 1750 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

You can view your badges on your board And compare to others on the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Nice food nice family and learning two languages now that's a challenge especially Thai language good luck with all that 👍

I am learning in Duolingo my language is Khmer, in Duolingo no Khmer language. I've been studying Thai a little before. So I selected to learn Thai to English. Thank you very much for reading my post and comment🙏🏻😊

Well i suppose Thai would be a little easier for you if you already speak Khmer for us foreigners it would be more difficult 😊

Yes, you are right. But the Thai language easy to learn more than English because it really Khmer language😊

For you English would be harder for me Thai would be a challenge maybe we can swap languages ...haha...wish it were that easy 😊

There will always be words we don't know how to translate, no matter how well we know a language. I wouldn't worry too much about that. That's a very normal mistake. 🤗

That food looks really delicious... and with natural ingredients, too. How cool!

Yeah,Thank you very, your words so cool 🥰