Homemade popcorn - the perfect addition to watching movies ;) / Domowy popcorn - idealny na filmowy seans ;)

pop0a1.jpg

It's been a long time since I made homemade popcorn, especially one made of corn kernels. For the last few years, when I wanted to make popcorn at home, I bought popcorn in a paper package, put it in the microwave for a few minutes, the package grew, along with the popcorn balls. After a while, it was possible to eat the finished delicacy. The downside to microwave popcorn was that some of the popcorn would burn a lot. I don't know why, I set all the parameters - the temperature and the baking time of the popcorn as it was written on the packaging.

Już dawno nie robiłam domowego popcornu, a szczególnie takiego z ziaren kukurydzy. Przez ostatnie kilka lat, jak chciałam zrobić popcorn w domu, kupowałam popcorn w papierowym opakowaniu, który wstawiało się na kilka minut do mikrofalówki, opakowanie rosło, wraz z kulkami popcornu. Po chwili można było zjeść gotowy przysmak. Minusem popcornu z mikrofali było to, że częśc popcornu często mi sie spalała. Nie wiem dlaczego, ustawiałam wszystkie parametry - wysokość temperatury i czas pieczenia popcornu, zgodnie z tym co było napisane na opakowaniu.

pop11.jpg

I also had a funny work situation once. I warmed up popcorn in the microwave at work. Later some friends told me that you could smell popcorn all over the floor and many people wanted to eat popcorn ;) But back to today. I had a pack of popcorn at home to fry. So I poured some oil on the bottom of the pot, poured popcorn over it, and covered it with a lid. I turned on the gas stove on medium power.

Raz miałam też zabawną sytuację w pracy. Podgrzałam sobie popcorn w mikrofalówce w pracy. Później kilka znajomych mi mówiło, że było czuć zapach popcornu na całym piętrze i wiele osób miało ochotę zjeść popcorn ;) Ale wracając do dzisiejszego dnia. Miałam w domu opakowanie popcornu do usmażenia. Zatem wlałam trochę oleju na dno garnka, wsypałam popcorn i zakryłam go pokrywką. Włączyłam kuchenkę gazową na średnią moc.

pop21.jpg

After a while, the popcorn started to explode ;) It got loud in the kitchen, the cats ran away to some safe places, and I watched as the pot filled with popcorn more and more until the end was full.

Po chwili popcorn zaczął wybuchać ;) W kuchni zrobiło się głośno, koty uciekły w jakieś bezpieczne miejsca, a ja obserwowałam jak garnek coraz bardziej zapełnia się popcornem, aż pod koniec był cały pełny.

pop31.jpg

pop4a1.jpg

Popcorn came out perfect. Not even a piece burnt ;) Although I like the popcorn that you can buy at the cinema the best. Usually, I write that home-made food is the best, but this time home-made popcorn is in second place for me.

Popcorn wyszedł idealny. Nie przypalił się nawet kawałek ;) Chociaż najbardziej smakuje mi popcorn, który można kupić w kinie. Zazwyczaj piszę, że domowe jedzenie jest najlepsze, ale tym razem taki domowy popcorn jest dla mnie na drugim miejscu.

pop4b1.jpg

pop41.jpg

Now it remains to find a nice movie to watch and with such a snack it will definitely be more fun.

Teraz pozostaje znaleźć jakiś fajny film do obejrzenia i z taką przekąską na pewno będzie przyjemniej :)

pop5a1.jpg

Sort:  

Perfect! Greetings.

Thanks :) Have a good day!

Say yes to popcorn! I love it but with caramel flavor :)

I like traditional popcorn, salted :) I have never tried it with caramel flavor, but if you say it's good, I will try it when I have the opportunity :)

Congratulations @katiefreespirit! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 1250 replies.
Your next target is to reach 1500 replies.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Feedback from the April 1st Hive Power Up Day